Over het Expertisecentrum TOP

Het Expertisecentrum TOP bundelt en verspreidt kennis en instrumenten voor TOP en het internationale 'family literacy'. Het biedt handreikingen voor vertaling van beleid naar praktijk en omgekeerd.

Waarom een Expertisecentrum TOP?

De ontwikkeling van kinderen hangt sterk samen met de kwaliteit van het educatieve thuismilieu. Een stevige basis thuis is belangrijk voor de carrière in het onderwijs en in de maatschappij. Maar niet alle ouders zijn in staat om thuis een rijke leeromgeving te bieden. Als je taalachterstanden echt aan wilt pakken, moet je een verbinding leggen tussen het programma op school en activiteiten thuis. Daarvoor moet je ook de ontwikkeling van de ouders oppakken. In de loop der jaren zijn er veel activiteiten opgezet zoals oudercursussen en programma’s voor family literacy.

Bij beleidsmakers, scholen én ouders is grote behoefte aan informatie, uitwisseling en evaluatie. Het Expertisecentrum TOP brengt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van beleid, onderzoek en praktijk bij elkaar.

Wat biedt het Expertisecentrum TOP?

Beschrijving van succesfactoren voor TOP

Wat werkt bij het bevorderen van taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en participatie? Onder de knop ‘Succesfactoren’ vindt u succesfactoren voor beleid en inhoud van TOP. Deze zijn uit de onderzoeksliteratuur gedestilleerd. Deze succesfactoren kunnen gebruikt worden om bestaande projecten te evalueren en nieuwe projecten op te zetten.

Een overzicht van Good Practices

Welke geschikte programma’s en aanpakken zijn er voor TOP? Op welke manier kan het gebruikt worden voor en door ouders? Op de website staan beschrijvingen van 'Good practices'. Deze worden voortdurend aangevuld met nieuwe beschrijvingen. Bezoekers van de website kunnen zelf ook nieuwe good practices aandragen.

Beschrijvingen van onderzoeksliteratuur en artikelen

Op de website zijn verder beschrijvingen te vinden van relevante literatuur over onderzoek naar interventieprogramma’s van taal en ouderparticipatie en family literacy, uit binnen- en buitenland. Op basis van dit onderzoek zijn de succesfactoren vastgesteld.

TOP-scan

Op basis van de literatuur is een scan voor taal- en ouderparticipatiebeleid ontwikkeld waarmee lopende en nieuwe projecten gemonitord worden. Scholen en schoolbesturen kunnen met de scan in kaart brengen hoe volledig en hoef effectief het taal- en ouderparticipatiebeleid van een school (po of vo) of VVE-instelling is.

Pilots TOP

Het Expertisecentrum volgt pilots van projecten die gericht zijn op participatie en taalontwikkeling van ouders met kinderen in de vve, het po of het vo.  

Platform voor kennisverspreiding en kennisdeling

Het Expertisecentrum TOP inventariseert de behoeften en wensen van ouders, scholen, schoolbesturen en beleidsmedewerkers. Voor experts op het gebied van TOP is er een expertmeeting georganiseerd. En in 2014 vond de landelijke conferentie over TOP plaats. 

Een digitale nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief via de link aan de rechterkant.

Opdrachtgever en partners

Het Expertisecentrum Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie is opgericht in december 2012. Het wordt gefinancierd door het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Integratie & Samenleving.

De volgende partners steunen het Expertisecentrum TOP in de vorm van samenwerking en faciliteiten:

  • Stichting Lezen en Schrijven
  • DWI Amsterdam
  • PO Raad